Tajemnica zawodowa – czym jest i kogo obowiązuje?

Tajemnica zawodowa – czym jest i kogo obowiązuje

W niektórych zawodach możemy zetknąć się z pojęciem tajemnicy zawodowej. Do jej dotrzymania może zobowiązać nas kodeks etyki zawodowej poszczególnych profesji, a także aneks do umowy o pracę w danej firmie. Warto wiedzieć więc dokładnie, co kryje się za tym określeniem.

Czym jest tajemnica zawodowa?

Tajemnica zawodowa to informacja pozyskana w trakcie wykonywania danego zawodu, czy też pełnienia obowiązków służbowych, ujawnienie której mogłoby przyczynić się do szkody na rzecz osoby trzeciej (pacjenta, klienta, interesanta) lub firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Zakres informacji poufnych objętych tajemnicą zawodową oraz konsekwencje jej złamania regulują Kodeks karny oraz kodeksy/przepisy poszczególnych zawodów
i przedsiębiorstw.

Kogo obowiązuje tajemnica zawodowa?

Tajemnica zawodowa obowiązuje przede wszystkim zawody zaufania publicznego, czyli te mające wysokie znaczenie społeczne, wymagające – oprócz kwalifikacji zawodowych, także tych moralnych i etycznych. Mamy wszak tu do czynienia ze służbą na rzecz drugiego człowieka, któremu gwarancja dyskrecji zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wolności. Do zachowania tajemnicy zawodowej zobowiązani są więc między innymi:

 • lekarze,
 • pielęgniarki,
 • farmaceuci,
 • lekarze psychiatrzy,
 • psychologowie,
 • sędziowie,
 • prokuratorzy,
 • adwokaci,
 • radcy prawni,
 • notariusze,
 • komornicy,
 • dziennikarze,
 • żołnierze zawodowi,
 • biegli rewidenci,
 • maklerzy giełdowi
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pracownicy banków,
 • pracownicy poczty.

W firmach i przedsiębiorstwach nakaz nierozpowszechniania informacji poufnych wymusza na pracownikach umowa lojalnościowa. Pracodawca ściśle określa w niej obszar informacji, które dla dobra instytucji należy zachować w tajemnicy. Zazwyczaj są to:

 • informacje techniczne,
 • informacje technologiczne,
 • informacje organizacyjne,
 • bazy klientów,
 • ceny produktów/usług.

Ogół tych danych nazywamy tajemnicą przedsiębiorstwa.

Zwolnienie z tajemnicy zawodowej

W sytuacjach nadzwyczajnych dochodzi niekiedy do zwolnienia z obowiązku tajemnicy zawodowej.

Żądać tego może wyłącznie sędzia lub prokurator, w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości i mogąc pozytywnie wpłynąć na toczące się postępowanie, co ściśle określa Kodeks postępowania karnego (Art. 180, §1).

Przeczytaj także: Pisanie ekspresywne – co to jest i jakie niesie korzyści?

Sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia może być powodem odstąpienia lekarza od zachowania w sekrecie informacji poufnych pacjenta. Nie złamiemy tajemnicy zawodowej także wtedy, kiedy chory sam wyrazi zgodę na ujawnienie stanu swojego zdrowia, wyników badań itd., a także po śmierci pacjenta, chyba że nie wyrażą na to zgody osoby mu najbliższe.

Konsekwencji ujawnienia tajemnicy zawodowej unikniemy również, gdy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych wejdziemy w posiadanie informacji o popełnieniu lub planowaniu czynu zabronionego, czyli przestępstwa (Kodeks karny Art. 240 §1).

Złamanie tajemnicy zawodowej

Ignorowanie obowiązku dyskrecji to wysoce nieetyczne postępowanie. W zależności od rodzaju ujawnionych informacji i konsekwencji, które niesie to dla osoby trzeciej lub przedsiębiorstwa, za złamanie tajemnicy zawodowej grozi odpowiedzialność:

 • zawodowa – zawieszenie/pozbawienie praw do wykonywania zawodu, degradacja lub zwolnienie dyscyplinarne;
 • karna – określona w Kodeksie karnym (Art. 266) o karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3;
 • cywilna – zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, którego poszkodowany może dochodzić w sądzie, w pozwie cywilnym.

Tajemnica zawodowa – podsumowanie

Tajemnica zawodowa stanowi podstawę prawidłowego wykonywania zawodów zaufania społecznego. Jest też gwarancją bezpieczeństwa i uczciwej konkurencji dla firm i przedsiębiorstw. To w równym stopniu przywilej, jak i obowiązek. Dla dobra całego społeczeństwa, mając na uwadze zarówno obowiązujące przepisy, jak i zasady moralne i etyczne obowiązkiem każdego jest więc jej bezwzględne przestrzeganie.

Autor tekstu: Alicja Polak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *